search
    שלום אורח

    אליעזר גולדמן 

    Eliezer Goldman
    אליעזר גולדמן (2002-1918) הוא אחד הפילוסופים היהודים המקוריים והמעמיקים בדורנו. הגותו כוללת מחקר ויצירה פילוסופית עצמאית, והיא פורשת קריאה מחודשת של מקורות היהדות לאור המחשבה הפילוסופית בת זמננו. יצירתו הענפה, שפורסמה בחלקה בבימות שאינן נגישות לציבור הרחב וחלקה האחר נותר גנוז, הולכת ונחשפת בהדרגה לאחר מותו. ספרו "יהדות ללא אשליה" (בהוצאת כתר ומכון הרטמן) מקבץ מגוון אמרים ומחקרים מתקופות שונות ומשקף את המקוריות והרבגוניות של כתיבתו.