search
    שלום אורח

    הקטור טיסון 

    Hector Tizon

    הקטור טיסון הוא אחד מגדולי הסופרים הארגנטינאים. טיסון, שנולד ב1929, הוא גם עיתונאי, דיפלומט ופוליטיקאי. כרבים מעמיתיו הוא גלה מארצו בשנות הדיקטטורה הצבאית ועם חזרת הדמוקרטיה הוא שב למולדתו. טיסון פירסם יותר מעשרים ספרים ועבודתו זיכתה אותו בפרסים רבים ובהם פרס האקדמיה הספרותית הלאומית של ארגנטינה, ותואר אביר מסדר האמנויות והספרות בצרפת. בכתיבתו הוא נאמן תמיד לשורשיו בעיירה קטנה, ולמיתוסים ולאגדות של מולדתו. כתיבתו מינמיליסטית, לירית ורבת עוצמה. אחרי שגלה מארצו נכנסו לספריו תמות של תלישות, נדודים והקושי ליצור במקום זר, ואחרי השיבה הוא מתאר את קשיי השיבה הביתה, בין השאר בנובלה "יופיו של העולם" מ-2004.