search
    שלום אורח

    חיה ישורון 

    Haya Yeshurun
    חיה ישורון כותבת לילדים. היא תושבת אחד המצפים בגליל ומכירה היטב את ההוויה שעליה היא כותבת. ספריה "לא אומרים המורה חמורה", "לא צריכה את הטובות שלך", "בגללך כולנו נסתבך" ו"אחרת לגמרי" ראו אור בהוצאת כתר והיו לחביבי הילדים.