search
    שלום אורח

    דימוסתניס קורטוביק 

    Δημοσθένης Κούρτοβικ
    ספר הביכורים שלו, "החיים נמשכים", שראה אור ב-1933, היה הספר האחרון פרי עטו של יהודי שהוציאה הוצאת ס' פישר הגרמנית לפני החלתם של חוקי נירנברג. אחרי עלייתו של היטלר לשלטון, קיילסון, שהיה רופא, נאלץ להתפרנס מהוראת ספורט בבתי ספר יהודיים. אחר כך, בהולנד, עזר למחתרת וטיפל, בזהות בדויה, בילדים פליטים. אחרי המלחמה התמחה בפסיכיטאריה. התזה שלו על "טראומטיזציה סדרתית בקרב ילדים" היתה המחקר השיטתי הראשון על ילדים ניצולי שואה.